Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品新闻 工程机械产品信息变更 IF Product information change 产品包装标签变更通知 2018年1月 中国 关于重载产品包装,现标签变更如下, 目前切换阶段会存在两种形式标签共存的情况,从 现在开始下单的产品,交货时会变更成新标签,预计2018年4月份会全部完成切换,新标签会根 据产品包装盒的大小分为三个尺寸50*70 mm, 70*100 mm, 100*140 mm:

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14