Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品价格信息 Price information 新产品价格信息 本月发布的新产品市场指导价及标准经销商价格如下: 价格调整 WIX 49810和49811于2017年4月13日调整为新价格;调整后的价格信息如下: 2017年4月 中国 产品描述 产品中文名称 分类代码 分类 单个包装/个 箱/个 托盘/个 市场指导价 (含税) 标准经销商价格 (含税) WL10189 机油滤 06 CV+CM 1 40 960 23.57 11.79 WL10190 机油滤 06 CV+CM 1 20 720 25.04 12.52 WL10196 机油滤 06 CV+CM 1 20 720 26.63 13.32 WA10585 空滤套装 06 CV+CM 1 1 36 134.69 67.35 WL10210 机油滤 06 CV+CM 1 20 720 44.22 22.11 WA10570 空滤套装 06 CV+CM 1 1 36 130.41 65.21 WL10198 机油滤 06 CV+CM 1 40 720 17.96 8.98 WA10597 空滤套装 06 CV+CM 1 1 80 96.53 48.27 WA10619 空滤 06 CV+CM 1 1 60 60.61 30.31 WA10636 空滤 05 PC 1 6 17.76 8.88 产品描述 产品中文名称 分类代码 分类 单个包装/个 w箱/个 托盘/个 市场指导价 (含税) 标准经销商价格 (含税) 49810 空滤 06 CV+CM 1 1 25 367.62 183.81 49811 空滤 06 CV+CM 1 1 9 405.24 202.62 价格信息

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10