Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品价格信息 Price information 本期新发布的产品价格信息如下: 新产品价格信息 2017年6月 中国 产品描述 分类代码 分类 单个包装/个 箱/个 托盘/个 市场指导价 (含税) 折扣组 标准经销商价格 (含税) C 17 012/1 05 PC 1 1 120 397.70 7 119.31 C 17 013 05 PC 1 1 120 380.42 7 114.13 CU 24 009 05 PC 1 5 300 108.52 3 51.01 CU 24 013 05 PC 1 5 495 102.92 4 42.20 CUK 2336 05 PC 1 5 570 99.77 3 46.89 WK 5018 05 PC 1 10 900 28.59 3 13.44 PU 1059/3 X 06 CV+CM 1 8 480 234.04 3 110.00 U 58/1 KIT 06 CV+CM 1 1 819 362.81 1 210.43 WDK 11 102/23 06 CV+CM 1 8 240 217.89 3 102.41 CF 07 001 06 CV+CM 1 1 390 103.90 0 48.83 C 13 010 06 CV+CM 1 1 126 186.69 8 52.27 C 16 302 06 CV+CM 1 1 80 455.26 3 213.97 C 32 1900/2 06 CV+CM 1 1 27 826.98 3 388.68 价格信息

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22