Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品价格信息 Price information 本期新发布的产品价格信息如下: 本期有一个产品有价格调整: 新产品价格信息 价格调整 2017年7月 中国 产品描述 分类代码 分类 单个包装/个 箱/个 托盘 /个 市场指导价 (含税) 折扣组 标准经销商价格 (含税) WK 820/19 05 PC 1 10 600 1,449.50 5 521.82 WK 820/20 05 PC 1 10 600 1,331.73 5 479.42 CU 31 003 05 PC 1 5 210 287.39 10 110.37 FP 2847/1 05 PC 1 5 195 254.78 6 99.00 CUK 24 013 05 PC 1 5 495 128.65 4 52.75 PU 9016 Z 06 CV+CM 1 20 50 348.75 3 163.91 HU 618 X 06 CV+CM 1 10 1,890 85.16 7 26.68 ADPICLON 06 CV+CM 1 50 50 288.23 3 135.47 调整前价格 产品描述 分类代码 分类 单个包装/个 箱/个 托盘 /个 市场指导价 (含税) 折扣组 标准经销商价格 (含税) WK 5018 05 PC 1 10 900 28.59 3 13.44 调整后价格 产品描述 分类代码 分类 单个包装/个 箱/个 托盘 /个 市场指导价 (含税) 折扣组 标准经销商价格 (含税) WK 5018 05 PC 1 10 900 47.87 2 24.73 该产品新价格即日起生效。 价格信息

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20