Get the FLASH PLAYER to view this magazine:

Get Adobe Flash player

- or -

View as HTML version

产品新闻 产品价格信息 Price information 产品价格信息 本月发布的产品市场指导价及标准经销商价格如下: 产品描述 旧号码 分类代码 分类 单个包装/个 箱/个 托盘/个 价格调整 请知悉以下产品价格有所调整,调整后的价格如下: 市场指导价 (含税) 2017年4月 中国 折扣组 标准经销商 价格 (含税) C 28 008 05 PC 1 5 360 72.63 3 34.14 HU 8009 z 05 PC 1 10 480 194.97 5 70.19 C 36 008 05 PC 1 5 120 244.16 6 78.13 C 36 009 05 PC 1 5 120 244.16 6 78.13 CUK 23 015-2 05 PC 1 5 270 535.70 4 219.64 C 26 157 C 26 168 05 PC 255 58.93 4 24.16 C 21 011 C 21 014 05 PC 65.89 3 27.01 C 24 650/7 06 CV+CM 1 1 27 1,116.40 3 524.71 * 请知悉, 即日起C 21 014 的售价同C 21 011 产品描述 旧号码 分类代码 分类 单个包装/个 箱/个 托盘/个 市场指导价 (含税) 折扣组 标准经销商 价格 (含税) * C 26 004 05 PC 380 29.96 2 15.58

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14